Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
DANH MỤC DỮ LIỆU BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG
 

STT

Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

Năm thực hiện

Loại hồ sơ

(Giấy/Số)

Tỷ lệ

Hệ tọa độ

1

Bản đồ Dự báo chất lượng môi trường không khí đến năm 2020 tỉnh Kiên Giang

2008

Giấy/Số

1/100.000

 

2

Bản đồ Dự báo chất lượng môi trường nước mặt đến năm 2020 tỉnh Kiên Giang

2008

Giấy/Số

1/100.000

 

3

Bản đồ Dự báo chất lượng môi trường nước ngầm đến năm 2020 tỉnh Kiên Giang

2008

Giấy/Số

1/100.000

 

4

Bản đồ Định hướng Quy hoạch Bãi chôn lấp và Khu xử lý CTR tỉnh Kiên Giang

2008

Giấy/Số

1/50.000

 

5

Bản đồ Định hướng Quy hoạch Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp tỉnh Kiên Giang

2008

Giấy/Số

1/50.000

 

6

Bản đồ Định hướng Quy hoạch Cấp thoát nước đô thị tỉnh Kiên Giang

2008

Giấy/Số

1/50.000

 

7

Bản đồ Định hướng Quy hoạch Cây xanh tỉnh Kiên Giang

2008

Giấy/Số

1/50.000

 

8

Bản đồ Định hướng Quy hoạch Đô thị tỉnh Kiên Giang

2008

Giấy/Số

1/50.000

 

9

Bản đồ Định hướng Quy hoạch mạng lưới hệ thống xử lý nước thải tỉnh Kiên Giang

2008

Giấy/Số

1/50.000

 

10

Bản đồ Định hướng Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Kiên Giang

2008

Giấy/Số

1/50.000

 

11

Bản đồ Tổng hợp Định hướng quy hoạch môi trường tỉnh Kiên Giang

2008

Giấy/Số

1/100.000

 

12

Bản đồ Hiện trạng chất lượng môi trường không khí tỉnh Kiên Giang

2008

Giấy/Số

1/100.000

 

13

Bản đồ Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Kiên Giang

2008

Giấy/Số

1/100.000

 

14

Bản đồ Hiện trạng chất lượng môi trường nước ngầm tỉnh Kiên Giang

2008

Giấy/Số

1/100.000

 

15

Bản đồ Tổng hợp hiện trạng chất lượng môi trường tỉnh Kiên Giang

2008

Giấy/Số

1/100.000

 

16

Bản đồ hiện trạng xử lý chất thải rắn

2012

Giấy/Số

1/100.000

VN2000

17

Bản đồ quy hoạch xử lý chất thải rắn giai đoạn 2021-2025

2012

Giấy/Số

1/100.000

VN2000

18

Bản đồ quy hoạch xử lý chất thải rắn giai đoạn 2016-2020

2012

Giấy/Số

1/100.000

VN2000

19

Bản đồ quy hoạch xử lý chất thải rắn giai đoạn 2012-2015

2012

Giấy/Số

1/100.000

VN2000

 

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.