Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Danh mục dữ liệu bản đồ chuyên đề về tài nguyên khoáng sản
 

STT

Bản đồ

Quy hoạch đến năm

Loại hồ sơ

(Giấy/Số)

Tỷ lệ

Hệ tọa độ

I

Bản đồ quy hoạch khoáng sản

 

 

 

 

1

Bản đồ Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn thị xã Hà Tiên

2010

Giấy/Số

1/50.000

VN2000

2

Bản đồ Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn huyện Giang Thành

2010

Giấy/Số

1/50.000

VN2000

3

Bản đồ Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn huyện Gò Quao

2010

Giấy/Số

1/50.000

VN2000

4

Bản đồ Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn huyện Kiên Lương

2010

Giấy/Số

1/50.000

VN2000

5

Bản đồ Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn Thành phố Rạch Giá

2010

Giấy/Số

1/50.000

VN2000

6

Bản đồ Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn huyện Hòn Đất

2010

Giấy/Số

1/50.000

VN2000

7

Bản đồ Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn huyện Kiên Hải

2010

Giấy/Số

1/50.000

VN2000

8

Bản đồ Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn huyện Phú Quốc

2010

Giấy/Số

1/50.000

VN2000

II

Bản đồ địa chất khoáng sản

 

 

 

 

1

Bản đồ địa chất khoáng sản tờ Kiên Hải - mảnh 7

2009

Giấy/Số

1/100.000

VN2000

2

Bản đồ địa chất khoáng sản tờ An Minh - mảnh 4

2009

Giấy/Số

1/50.000

VN2000

3

Bản đồ địa chất khoáng sản tờ Giồng Riềng - mảnh 5

2009

Giấy/Số

1/50.000

VN2000

4

Bản đồ địa chất khoáng sản tờ Hòn Đất - mảnh 2

2009

Giấy/Số

1/50.000

VN2000

5

Bản đồ địa chất khoáng sản tờ Hà Tiên - Kiên Lương - mảnh 1

2009

Giấy/Số

1/50.000

VN2000

6

Bản đồ địa chất khoáng sản tờ Phú Quốc - mảnh 8

2009

Giấy/Số

1/50.000

VN2000

7

Bản đồ địa chất khoáng sản tờ Tân Hiệp - mảnh 3

2009

Giấy/Số

1/50.000

VN2000

8

Bản đồ địa chất khoáng sản tờ Vĩnh Thuận - mảnh 6

2009

Giấy/Số

1/50.000

VN2000

III

Bản đồ hiện trạng thăm dò khai thác khoáng sản

 

 

 

 

1

Bản đồ hiện trạng thăm dò khai thác khoáng sản tờ Hà Tiên - Kiên Lương - mảnh 1

2009

Giấy/Số

1/50.000

VN2000

2

Bản đồ hiện trạng thăm dò khai thác khoáng sản tờ Hòn Đất - mảnh 2

2009

Giấy/Số

1/50.000

VN2000

3

Bản đồ hiện trạng thăm dò khai thác khoáng sản tờ Tân Hiệp - mảnh 3

2009

Giấy/Số

1/50.000

VN2000

4

Bản đồ hiện trạng thăm dò khai thác khoáng sản tờ Giồng Riềng - mảnh 5

2009

Giấy/Số

1/50.000

VN2000

5

Bản đồ hiện trạng thăm dò khai thác khoáng sản tờ Vĩnh Thuận - mảnh 6

2009

Giấy/Số

1/50.000

VN2000

6

Bản đồ hiện trạng thăm dò khai thác khoáng sản tờ Kiên Hải - mảnh 7

2009

Giấy/Số

1/50.000

VN2000

7

Bản đồ hiện trạng thăm dò khai thác khoáng sản tờ Phú Quốc - mảnh 8

2009

Giấy/Số

1/50.000

VN2000

IV

Bản đồ mỏ than bùn

 

 

 

 

1

Bản đồ mỏ than bùn Lung Lớn

2009

Giấy/số

VN2000

1/50.000

2

Bản đồ khu vực than bùn Lung Lớn (TL1)

2009

Giấy/số

VN2000

1/25.000

3

Bản đồ khảo sát mỏ than bùn Vĩnh Tuy (TQ4)

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

4

Bản đồ khảo sát mỏ than bùn Vĩnh Phú - Vĩnh Điều (TG2)

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

5

Bản đồ khảo sát mỏ than bùn tại Thị trấn Thứ 11 (TA11)

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

6

Bản đồ khảo sát mỏ than bùn Vĩnh Thắng (TQ3)

2009

Giấy/số

VN2000

1/25.000

7

Bản đồ khảo sát mỏ than bùn Vĩnh Hòa Hưng Bắc (TQ1)

2009

Giấy/số

VN2000

1/25.000

8

Bản đồ khảo sát mỏ than bùn Vĩnh Hòa Hưng Nam (TQ2)

2009

Giấy/số

VN2000

1/25.000

9

Bản đồ khảo sát mỏ than bùn Lâm trường Hòn Đất (TĐ1)

2009

Giấy/số

VN2000

1/25.000

10

Bản đồ khảo sát mỏ than bùn kênh T5 (TĐ3)

2009

Giấy/số

VN2000

1/25.000

11

Bản đồ khảo sát mỏ than bùn ấp Trần Thệ (TG1) - xã Phú Mỹ

2009

Giấy/số

VN2000

1/25.000

12

Bản đồ khảo sát mỏ than bùn Lung Hòa Điền (TL2)

2009

Giấy/số

VN2000

1/25.000

13

Bản đồ mỏ than bùn Bình Sơn tại xã Bình Sơn (TĐ4)

2009

Giấy/số

VN2000

1/25.000

14

Bản đồ mỏ than bùn tại xã Phú Mỹ (TG3)

2009

Giấy/số

VN2000

1/25.000

15

Bản đồ mỏ than bùn Bình Giang (TĐ2)

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

V

Bản đồ mỏ sét – gạch ngói

 

 

 

 

1

Bản đồ sét gạch ngói thuộc xã Phú Mỹ (SG1)

2009

Giấy/số

VN2000

1/25.000

2

Bản đồ khảo sát mỏ sét gạch ngói ấp Mới (SG7)

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

3

Bản đồ khảo sát mỏ sét gạch ngói Mẹt Lung (SG6)

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

4

Bản đồ khảo sát mỏ sét gạch ngói Cống Cả (SG5)

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

5

Bản đồ khảo sát mỏ sét gạch ngói Đồng Củ (SG4)

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

6

Bản đồ khảo sát mỏ sét gạch ngói Tân Thành (SG3)

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

7

Bản đồ khảo sát mỏ sét gạch ngói Trà Phô - Phú Mỹ

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

8

Bản đồ khảo sát mỏ sét gạch ngói Thạch Động (SH1)

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

9

Bản đồ khảo sát mỏ sét gạch ngói ấp Ngã Tư - Thuận Yên (SH2)

2009

Giấy/số

VN2000

1/25.000

10

Bản đồ mỏ sét gạch ngói Thị trấn Kiên Lương (SL1)

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

VI

Bản đồ mỏ đá xây dựng

 

 

 

 

1

Bản đồ khảo sát mỏ đá xây dựng tại núi Sơn Trà (ĐL12)

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

2

Bản đồ khảo sát mỏ đá xây dựng tại Đồi 37 (ĐP4)

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

3

Bản đồ khảo sát mỏ đá xây dựng tại Tây Đỉnh 242 (ĐP2)

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

4

Bản đồ khảo sát mỏ đá xây dựng tại Suối Đá (ĐP1)

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

5

Bản đồ mỏ đá xây dựng Trà Đuốc lớn (ĐL13)

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

6

Bản đồ mỏ đá xây dựng Trà Đuốc nhỏ (ĐL14)

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

7

Bản đồ mỏ đá xây dựng Núi Hòn Sóc (ĐĐ1)

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

8

Bản đồ khảo sát cát đá xây dựng tại Suối Cửa Cạn (CP1)

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

VII

Bản đồ mở đá vôi xi măng

 

 

 

 

1

Bản đồ mỏ đá vôi xi măng tại núi Bãi Voi (XL5) - Kiên Lương

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

2

Bản đồ mỏ đá vôi xi măng tại Hang Cây Ớt (XL8) - Kiên Lương

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

3

Bản đồ mỏ đá vôi xi măng tại núi Cây Xoài (XL4) - Kiên Lương

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

4

Bản đồ mỏ đá vôi xi măng tại núi Khoe Lá (XL6) - Kiên Lương

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

VIII

Bản đồ mỏ sét xi măng

 

 

 

 

1

Bản đồ mỏ sét xi măng Lò Bom (ML1) - Kiên Lương

2009

Giấy/số

VN2000

1/25.000

2

Bản đồ mỏ sét xi măng Bình Trị (ML3) - Kiên Lương

2009

Giấy/số

VN2000

1/25.000

3

Bản đồ mỏ sét xi măng Bình An (ML4) - Kiên Lương

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

IX

Bản đồ vật liệu san lấp trên cạn

 

 

 

 

1

Bản đồ khảo sát mỏ VLSL núi Nhỏ (VH3) - Hà Tiên

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

2

Bản đồ khảo sát mỏ VLSL núi Đơn (VH2) - Hà Tiên

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

3

Bản đồ mỏ VLSL Đông nam núi Nhọn (VH1) - xã Thuận Yên - Hà Tiên

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

4

Bản đồ mỏ VLSL núi Bãi Ớt (VL1) - Kiên Lương

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

5

Bản đồ mỏ VLSL núi Mây (VL2) - Kiên Lương

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

6

Bản đồ khảo sát mỏ cát san lấp Đông Cây Sao (VP2) - xã Cửa Dương - Phú Quốc

2009

Giấy/số

VN2000

1/25.000

7

Bản đồ khảo sát mỏ VLSL ấp Cây Thông Trong - xã Cửa Dương - Phú Quốc

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

8

Bản đồ khảo sát mỏ VLSL núi Vũ Hương - Phú Quốc

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

9

Bản đồ mỏ VLSL chân núi RaDa (VP10) - Phú Quốc

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

10

Bản đồ khảo sát VLSL Chương Vích (VP1) - xã Gành Dầu - Phú Quốc

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

11

Bản đồ khảo sát Suối Bơm ấp Cửa Cạn (VP6) - xã Cửa Cạn - Phú Quốc

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

12

Bản đồ khảo sát ấp 2 (VP3) - xã Cửa Cạn - Phú Quốc

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

13

Bản đồ khảo sát VLSL Cây Sao (VP7) - xã Hàm Ninh - Phú Quốc

2009

Giấy/số

VN2000

1/10.000

X

Bản đồ vật liệu san lấp từ biển

 

 

 

 

1

Bản đồ khảo sát mỏ cát san lấp từ biển thuộc xã Thổ Sơn (VĐ2)  - Hòn Đất

2009

Giấy/số

VN2000

1/25.000

2

Bản đồ khảo sát mỏ cát san lấp từ biển thuộc xã Bình Giang (VĐ1)  - Hòn Đất

2009

Giấy/số

VN2000

1/25.000

3

Bản đồ khảo sát mỏ cát san lấp tại Mỹ Lâm (VĐ3) - xã Mỹ Lâm - Hòn Đất

2009

Giấy/số

VN2000

1/25.000

4

Bản đồ khảo sát mỏ cát san lấp từ biển thuộc xã Mỹ Đức (VH9) - Hà Tiên

2009

Giấy/số

VN2000

1/25.000

5

Bản đồ khảo sát mỏ VLSL Thuận Yên 1 (VH6) và Thuận Yên 2 (VH7) - Hà Tiên

2009

Giấy/số

VN2000

1/25.000

6

BĐ khảo sát mỏ cát san lấp từ biển tại Bãi Vòng (VL11) - xã Hàm Ninh - Phú Quốc

2009

Giấy/số

VN2000

1/50.000

XI

Bản đồ khác

 

 

 

 

1

Sơ đồ hiện trạng sản xuất vật liệu xây dựng tỉnh Kiên Giang

2009

Giấy/số

VN2000

1/550.000

2

Bản đồ quy hoạch thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010-2020 và dự báo đến năm 2025

2009

Giấy/số

VN2000

1/550.000

3

Sơ đồ quy hoạch khai thác vật liệu xây dựng và than bùn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010-2020 và dự báo đến năm 2025

2009

Giấy/số

VN2000

1/550.000

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.