Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
DANH MỤC DỮ LIỆU BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
 

STT

Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

Năm hoàn thành

Loại hồ sơ

(Giấy/Số)

Tỷ lệ

Hệ tọa độ

 

I

Điều tra, quy hoạch vùng cấm, vùng hạn chế xây dựng mới các công trình khai thác nước dưới đất, phục vụ quản lý tài nguyên nước dưới đất tỉnh Kiên Giang

 

1

Bản đồ địa chất tỉnh Kiên Giang

2011

Giấy/Số

1/100.000

VN2000

 

2

Bản đồ địa chất thủy văn tầng Pleistocen dưới

2006

Giấy/Số

1/100.000

VN2000

 

3

Bản đồ địa chất thủy văn tầng Pliocen giữa

2006

Giấy/Số

1/100.000

VN2000

 

4

Bản đồ địa chất thủy văn tầng Pleistocen giữa trên

2006

Giấy/Số

1/100.000

VN2000

 

5

Bản đồ địa chất thủy văn tỉnh Kiên Giang

2006

Giấy/Số

1/100.000

VN2000

 

6

Bản đồ mực nước hiện tại và mực nước hạ thấp cho phép tầng Pleistocen giữa trên

2010

Giấy/Số

1/100.000

VN2000

 

7

Bản đồ mực nước hiện tại và mực nước hạ thấp cho phép tầng Pliocen giữa

2010

Giấy/Số

1/100.000

VN2000

 

8

Bản đồ mực nước hiện tại và mực nước hạ thấp cho phép tầng Pleistocen dưới

2010

Giấy/Số

1/100.000

VN2000

 

9

Bản đồ phân vùng cấm, vùng hạn chế xây dựng mới các công trình khai thác nước dưới đất huyện An Biên, An Minh, Châu Thành, Giang Thành, Giồng Riềng, Gó Quao, Hà Tiên, Hòn Đất, Kiên Lương, Phú Quốc, TP Rạch Giá, Tân Hiệp, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận

2010

Giấy/Số

1/25.000

VN2000

 

10

Bản đồ phân bố vùng cấm, vùng hạn chế xây dựng mới công trình khai thác nước dưới đất tầng Pliocen giữa

2010

Giấy/Số

1/100.000

VN2000

 

11

Bản đồ phân bố vùng cấm, vùng hạn chế xây dựng mới công trình khai thác nước dưới đất tầng Pleistocen giữa-trên

2010

Giấy/Số

1/100.000

VN2000

 

12

Bản đồ phân bố vùng cấm, vùng hạn chế xây dựng mới công trình khai thác nước dưới đất tầng Pleistocen dưới

2010

Giấy/Số

1/100.000

VN2000

 

13

Bản đồ phân vùng triển vọng khai thác nước dưới đất tỉnh Kiên Giang

2010

Giấy/Số

1/100.000

VN2000

 

14

Bản đồ phân vùng triển vọng khai thác nước dưới đất huyện đảo Phú Quốc

2010

Giấy/Số

1/100.000

VN2000

 

II

Quy hoạch tài nguyên nước mặt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010-2020 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh Kiên Giang, có tính đến tác động của biến đổi khí hậu"

 

1

Bản đồ quy hoạch mạng lưới giám sát khai thác nguồn nước mặt đến năm 2020 tỉnh Kiên Giang

2011

Giấy/Số

1/100.000

VN2000

 

2

Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nguồn nước mặt đến năm 2020 tỉnh Kiên Giang

2011

Giấy/Số

1/100.000

VN2000

 

3

Bản đồ hiện trạng các sông, đoạn sông ô nhiễm mặn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

2011

Giấy/Số

1/100.000

VN2000

 

4

Bản đồ phân ngưỡng giới hạn khai thác nước mặt theo các tuyến kênh đến năm 2020 tỉnh Kiên Giang

2011

Giấy/Số

1/100.000

VN2000

 

III

Đánh giá hiện trạng, xây dựng cơ sở dữ liệu và đề xuất giải pháp bảo vệ, khai thác nước dưới đất tỉnh Kiên Giang

 

1

Bản đồ địa chất thủy văn tầng Pliocen giữa (dctv_n22)

2006

Giấy/Số

1/100.000

VN2000

 

2

Bản đồ địa chất thủy văn tầng Pleistocen dưới (dctv_qp1)

2006

Giấy/Số

1/100.000

VN2000

 

3

Bản đồ địa chất thủy văn tầng Pleistocen giữa - trên (dctv_qp23)

2006

Giấy/Số

1/100.000

VN2000

 

4

Bản đồ tài liệu thực tế địa chất thủy văn tỉnh Kiên Giang

2006

Giấy/Số

1/100.000

VN2000

 

5

Bản đồ điểm nghiên cứu nước dưới đất tỉnh Kiên Giang

2006

Giấy/Số

1/100.000

VN2000

 

6

Bản đồ quy hoạch khai thác, bảo vệ và phát triển tài nguyên nước dưới đất

2006

Giấy/Số

1/100.000

VN2000

 

7

Bản đồ phân vùng nước dưới đất các huyện, tx (An Minh, An Biên, Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao, Tân hiệp, Vĩnh Thuận, TX Rạch Giá)

2006

Giấy/Số

1/100.000

VN2000

 

8

Bản đồ mặt cắt địa chất thủy văn các tuyến I-I. II-II, III-III

2006

Giấy/Số

1/100.000

VN2000

 

9

Bản đồ mặt cắt địa chất thủy văn các tuyến IV-V. V-V

2006

Giấy/Số

1/100.000

VN2000

 

10

Bản đồ mặt cắt địa chất thủy văn tuyến VI-VI

2006

Giấy/Số

1/100.000

VN2000

 

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.