Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
DANH MỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN THÔNG TIN ĐỊA LÝ
 

Số TT

Đơn vị hành chính

Năm thực hiện

Loại hồ sơ (Giấy/Số)

Hệ tọa độ

Số lượng

Loại file

Ghi chú

A

Tp. Rạch Giá

 

 

 

 

 

 

I

XML_VMP

 

 

 

 

 

 

1

BienGioiDiaGioi

2011

Số

VN2000

06

.xml

 

2

CoSoDoDac

2011

Số

VN2000

01

.xml

 

3

DanCu_CoSoHaTang

2011

Số

VN2000

13

.xml

 

4

DiaHinh

2011

Số

VN2000

02

.xml

 

5

GiaoThong

2011

Số

VN2000

14

.xml

 

6

PhuBeMat

2011

Số

VN2000

02

.xml

 

7

ThuyHe

2011

Số

VN2000

12

.xml

 

8

RachGia

2011

Số

VN2000

01

.xml

 

II

XML_19139

 

 

 

 

 

 

1

BienGioiDiaGioi

2011

Số

VN2000

07

.xml

 

2

CoSoDoDac

2011

Số

VN2000

01

.xml

 

3

DanCu_CoSoHaTang

2011

Số

VN2000

13

.xml

 

4

DiaHinh

2011

Số

VN2000

02

.xml

 

5

GiaoThong

2011

Số

VN2000

14

.xml

 

6

PhuBeMat

2011

Số

VN2000

02

.xml

 

7

ThuyHe

2011

Số

VN2000

12

.xml

 

8

RachGia

2011

Số

VN2000

01

.xml

 

B

Tx. Hà Tiên

 

 

 

 

 

 

I

XML

 

 

 

 

 

 

1

BienGioiDiaGioi

2011

Số

VN2000

09

.xml

 

2

CoSoDoDac

2011

Số

VN2000

02

.xml

 

3

DanCu_CoSoHaTang

2011

Số

VN2000

14

.xml

 

4

DiaHinh

2011

Số

VN2000

04

.xml

 

5

GiaoThong

2011

Số

VN2000

14

.xml

 

6

PhuBeMat

2011

Số

VN2000

02

.xml

 

7

ThuyHe

2011

Số

VN2000

15

.xml

 

8

2N_thi xa Ha Tien

2011

Số

VN2000

01

.xml

 

II

XML_19139

 

 

 

 

 

 

1

BienGioiDiaGioi

2011

Số

VN2000

18

.xml

 

2

CoSoDoDac

2011

Số

VN2000

04

.xml

 

3

DanCu_CoSoHaTang

2011

Số

VN2000

28

.xml

 

4

DiaHinh

2011

Số

VN2000

08

.xml

 

5

GiaoThong

2011

Số

VN2000

28

.xml

 

6

PhuBeMat

2011

Số

VN2000

04

.xml

 

7

ThuyHe

2011

Số

VN2000

30

.xml

 

8

2N_thi xa Ha Tien

2011

Số

VN2000

01

.xml

 

9

2N_ThiXaHaTien

2011

Số

VN2000

01

.xml

 

C

Tỉnh Kiên Giang

 

 

 

 

 

 

I

XML

 

 

 

 

 

 

1

BienGioiDiaGioi

2011

Số

VN2000

04

.xml

Mật

2

CoSoDoDac

2011

Số

VN2000

01

.xml

Mật

3

DanCu_CoSoHaTang

2011

Số

VN2000

20

.xml

Mật

4

DiaHinh

2011

Số

VN2000

03

.xml

Mật

5

GiaoThong

2011

Số

VN2000

14

.xml

Mật

6

PhuBeMat

2011

Số

VN2000

02

.xml

Mật

7

ThuyHe

2011

Số

VN2000

15

.xml

Mật

8

5N_tinhKienGiang

2011

Số

VN2000

01

.xml

Mật

II

XML_19139

 

 

 

 

 

 

1

BienGioiDiaGioi

2011

Số

VN2000

04

.xml

Mật

2

CoSoDoDac

2011

Số

VN2000

01

.xml

Mật

3

DanCu_CoSoHaTang

2011

Số

VN2000

20

.xml

Mật

4

DiaHinh

2011

Số

VN2000

03

.xml

Mật

5

GiaoThong

2011

Số

VN2000

14

.xml

Mật

6

PhuBeMat

2011

Số

VN2000

02

.xml

Mật

7

ThuyHe

2011

Số

VN2000

15

.xml

Mật

8

5N_tinhKienGiang_ISO19139

2011

Số

VN2000

01

.xml

Mật

 

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.