Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Dữ liệu về giải quyết tranh chấp đất đai
 

STT

Nội dung

Năm

Địa chỉ

Số Quyết định

255

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Xiềm

1997

Vĩnh Trung – xã Vĩnh Hòa – huyện Vĩnh Thuận - tỉnh KG

1182/QĐ-UB

256

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Tuyết Mai

1997

Ba Đình – Vĩnh Lộc Hồng Dân – Minh Hải

1181/QĐ-UB

257

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hoa

1997

Cạnh Đền 1 – xã Vĩnh Phong -  huyện Vĩnh Thuận - tỉnh KG

1533/QĐ-UB

258

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Nhiều

1997

Vịnh Tây – xã Vĩnh Phong -  huyện Vĩnh Thuận - tỉnh KG

 

259

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thành Sang

1997

Đập Đá – xã Vĩnh Phong – huyện Vĩnh Thuận - tỉnh KG

1180/QĐ-UB

260

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Hồ Ngọc Quý

1997

Vĩnh Lộc – xã Vĩnh Thuận  - huyện Vĩnh Thuận - tỉnh KG

1179/QĐ-UB

261

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Cao Thị Phẩm

1998

Kinh 1 – xã Đông Thái – huyện An Biên - tỉnh KG

3572/QĐ-UB

262

Giải quyết đơn khiếu nại của ông  Lý Minh Hiệp

1998

Tây Sơn 2 – xã Đông Yên – huyện An Biên - tỉnh KG

3568/QĐ-UB

263

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Thuận

1998

Kinh 1B – xã Đông Yên – huyện An Biên - tỉnh KG

3573/QĐ-UB

264

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đào Thị Tư

1998

Vĩnh Khánh – huyện Thoại Sơn -  tỉnh An Giang

3574/QĐ-UB

265

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Đừng

1998

Hai Trong – xã Nam Yên – huyện An Biên - tỉnh KG

3567/QĐ-UB

266

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Ngọc Lợi

1998

Ấp 40 – xã Tây Yên A – huyện An Biên - tỉnh KG

3571/QĐ-UB

267

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Nhạn và ông Lê Văn Quới

1998

Hốc Hỏa Ngọn – xã Thạnh Yên – huyện An Biên – tỉnh KG

 

268

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Kim Cúc

1998

KV 3- TT. Thứ Ba – huyện An Biên – tỉnh KG

1667/QĐ-UB

269

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lài

1998

KV 2 - TT. Thứ Ba – huyện An Biên – tỉnh KG

3569/QĐ-UB

270

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Võ Thị Nhàn

1998

Chín Chợ - xã Đông Hòa – huyện An Minh – tỉnh KG

2910/QĐ-UB

271

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Văn Nguyên

1998

Bần B – xã Thuận Hòa – huyện An Minh – tỉnh KG

2915/QĐ-UB

272

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nhản

1998

Mương Đào A – xã Vân Khánh - huyện An Minh – tỉnh KG

2911/QĐ-UB

273

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Kháng

1998

Kim Quy A – xã Vân Khánh -  huyện An Minh – tỉnh KG

2912/QĐ-UB

274

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Dách

1998

Kim Quy B – xã Vân Khánh – huyện An Minh – tỉnh KG

2913/QĐ-UB

275

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Bông

1998

Xà Xiêm – xã Bình An – huyện Châu Thành – tỉnh KG

2918/QĐ-UB

276

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Huệ

1998

An Thới – xã Bình An – huyện Châu Thành – tỉnh KG

3210/QĐ-UB

277

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Mừng và ông Nguyễn Văn Bảy

1998

Tân Điền – xã Giục Tượng -  huyện Châu Thành – tỉnh KG

1016/QĐ-UB

278

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Bữu Lâm

1998

Tân Điền – xã Giục Tượng -  huyện Châu Thành – tỉnh KG

1679/QĐ-UB

279

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Tét

1998

Tân Hưng – xã Giục Tượng – huyện Châu Thành – tỉnh KG

2026/QĐ-UB

280

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thêm

1998

Tân Bình - xã Giục Tượng – huyện Châu Thành – tỉnh KG

1688/QĐ-UB

281

Giải quyết đơn khiếu nại của ông La Minh Thới

1998

An Khương – xã Minh Hòa – huyện Châu Thành – tỉnh KG

447/QĐ-UB

282

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Quang Thừa

1998

Minh Tân – xã Minh Hòa – huyện Châu Thành – tỉnh KG

3216/QĐ-UB

283

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Tự

1998

Hòa Thạnh – xã Minh Hòa – huyện Châu Thành – tỉnh KG

3364/QĐ-UB

284

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Công

1998

Hòa Thuận – xã Mong Thọ A – huyện Châu Thành – tỉnh KG

2029/QĐ-UB

285

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Giúp

1998

Hòa Bình – xã Mong Thọ A – huyện Châu Thành – tỉnh KG

3211/QĐ-UB

286

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Năng

1998

Hòa Ninh – xã Mong Thọ B – huyện Châu Thành – tỉnh KG

2919/QĐ-UB

287

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Lâm Tài

1998

Thạnh Lợi – xã Mong Thọ A – huyện Châu Thành – tỉnh KG

3212/QĐ-UB

288

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Đại

1998

Hòa An - xã Mong Thọ B – huyện Châu Thành – tỉnh KG

2030/QĐ-UB

289

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Đẹp

1998

Hòa An - xã Mong Thọ B – huyện Châu Thành – tỉnh KG

2921/QĐ-UB

290

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Hương

1998

Hòa An - xã Mong Thọ B – huyện Châu Thành – tỉnh KG

3365/QĐ-UB

291

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Lượm

1998

Phước Lợi - xã Mong Thọ B – huyện Châu Thành – tỉnh KG

3218/QĐ-UB

292

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Ba

1998

KP. Minh Long - TT. Minh Lương -  huyện Châu Thành – tỉnh KG

2022/QĐ-UB

293

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Quang Hớn

1998

KP. Minh Long - TT. Minh Lương -  huyện Châu Thành – tỉnh KG

2028/QĐ-UB

294

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hứa Văn Niên

1998

KP. Minh Long - TT. Minh Lương -  huyện Châu Thành – tỉnh KG

2027/QĐ-UB

295

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Phách

1998

KP. Minh Long - TT. Minh Lương -  huyện Châu Thành – tỉnh KG

3215/QĐ-UB

296

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Thành

1998

KP. Minh An - TT. Minh Lương - huyện Châu Thành – tỉnh KG

3217/QĐ-UB

297

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Hồ Thị Thu Thủy

1998

KP. Minh Long - TT. Minh Lương - huyện Châu Thành – tỉnh KG

2023/QĐ-UB

298

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Hoàng Ân

1998

Sua Đũa – xã Vĩnh Hòa Hiệp – huyện Châu Thành – tỉnh KG

2020/QĐ-UB

299

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trương Thị Bằng

1998

Vĩnh Thành A - xã Vĩnh Hòa Hiệp – huyện Châu Thành – tỉnh KG

2021/QĐ-UB

300

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Chanh với ông Danh Sây

1998

Sua Đũa - xã Vĩnh Hòa Hiệp – huyện Châu Thành – tỉnh KG

3209/QĐ-UB

301

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lư Thị Em

1998

Vĩnh Quới - xã Vĩnh Hòa Hiệp – huyện Châu Thành – tỉnh KG

3213/QĐ-UB

302

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Hiên

1998

Vĩnh Đằng - xã Vĩnh Hòa Hiệp – huyện Châu Thành – tỉnh KG

2025/QĐ-UB

303

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Mạnh

1998

Vĩnh Thành B - xã Vĩnh Hòa Hiệp – huyện Châu Thành – tỉnh KG

3214/QĐ-UB

304

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Mót

1998

Vĩnh Hòa 1 - xã Vĩnh Hòa Hiệp – huyện Châu Thành – tỉnh KG

2917/QĐ-UB

305

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Mai Văn Năm

1998

Vĩnh Thành B - xã Vĩnh Hòa Hiệp – huyện Châu Thành – tỉnh KG

3207/QĐ-UB

306

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Văn Tiên

1998

Vĩnh Thành A - xã Vĩnh Hòa Hiệp – huyện Châu Thành – tỉnh KG

2024/QĐ-UB

307

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Út

1998

Ấp Trần Văn Nghĩa – xã Bàn Tân Định – huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

2059/QĐ-UB

308

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Văn Nên

1998

Kinh Giữa – xã Hòa Hưng – huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

 

309

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đoàn Công Quí

1998

Ấp 2 - Vị Đông - Vị Thanh – TP. Cần Thơ

3025/QĐ-UB

310

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Hoàng Hai

1998

Hòa Hiệp – xã Hòa Lợi – huyện Giồng Riềng  - tỉnh KG

3030/QĐ-UB

311

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Út

1998

Hòa Lợi – xã Hòa Thuận – huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

3027/QĐ-UB

312

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Viên

1998

Ngọc Lợi – xã Ngọc Chúc – huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

453/QĐ-UB

313

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Vĩnh Khương

1998

Thạnh Trung – xã Thạnh Hưng – huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

450/QĐ-UB

314

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thái Thị Nhồng

1998

Thạnh Lộc - xã Thạnh Hưng – huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

325/QĐ-UB

315

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Quý

1998

Thạnh Xuân - xã Thạnh Hưng – huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

3026/QĐ-UB

316

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Khương

1998

Thạnh Lộc - xã Thạnh Hưng – huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

2057/QĐ-UB

317

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hứa Hồng Nuôi và ông Nguyễn Văn Cuôi

1998

Vĩnh Hiệp – xã Thạnh Lộc – huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

2058/QĐ-UB

318

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trương Thị Dung

1998

Thạnh Phú – xã Thạnh Phước – huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

 

319

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Đầy

1998

Vĩnh Qui - Vĩnh Trinh - Thốt Nốt – TP. Cần Thơ

3029/QĐ-UB

320

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đinh Văn Lộc

1998

Thạnh Vinh - xã Thạnh Phước – huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

324/QĐ-UB

321

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Văn Đấu

1998

Quang Mẫn - TT.Giồng Riềng -  Giồng Riềng - KG

1675/QĐ-UB

322

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Hai

1998

KV 4 - TT. Giồng Riềng – huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

2056/QĐ-UB

323

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Lan

1998

Số 33 - Quang Mẫn - TT. Giồng Riềng – huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

451/QĐ-UB

324

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Thành Nhân

1998

KV 3 - TT. Giồng Riềng – huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

452/QĐ-UB

325

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lâm Ngọc Sơn

1998

KV 3 - TT. Giồng Riềng – huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

2922/QĐ-UB

326

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Khưu Quang Tiềng

1998

Số 45 - Trần Chánh Chiếu – KP 4 – P. Vĩnh Thanh Vân – tỉnh KG

 

327

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Cự

1998

Vĩnh Thành – xã Vĩnh Thạnh – huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

3024/QĐ-UB

328

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Đực

1998

Vĩnh Thanh - xã Vĩnh Thạnh – huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

3028/QĐ-UB

329

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Gìn

1998

Ấp 1 – xã Định An – huyện Gò Quao – tỉnh KG

2245/QĐ-UB

330

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Lợi

1998

Ấp 1 - xã Định An – huyện Gò Quao – tỉnh KG

3041/QĐ-UB

331

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Chuộc

1998

Hòa Thạnh - xã Định Hòa – huyện Gò Quao – tỉnh KG

3043/QĐ-UB

332

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Lẹn

1998

Hòa Mỹ - xã Định Hòa – huyện Gò Quao – tỉnh KG

2123/QĐ-UB

333

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Tống Hoàng Linh

1998

Ấp 5 – xã Định An – huyện Gò Quao – tỉnh KG

3039/QĐ-UB

334

Giải quyết đơn khiếu nại của bà  Thị Mến

1998

Ấp 2 - xã Định Hòa – huyện Gò Quao – tỉnh KG

 

335

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Mia

1998

Hòa Hớn - xã Định Hòa – huyện Gò Quao – tỉnh KG

3323/QĐ-UB

336

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Phù

1998

Hòa Mỹ - xã Định Hòa – huyện Gò Quao – tỉnh KG

3042/QĐ-UB

337

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nguyệt

1998

Phước Hưng - TT. Gò Quao – huyện Gò Quao – tỉnh KG

3321/QĐ-UB

338

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Bình

1998

Ấp 5 – xã Thủy Liễu -  huyện Gò Quao – tỉnh KG

 

339

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Hạnh

1998

Thạnh Hòa - xã Thủy Liễu -  huyện Gò Quao – tỉnh KG

330/QĐ-UB

340

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lý Tuyết Nguyệt

1998

Ấp 1 - xã Thủy Liễu -  huyện Gò Quao – tỉnh KG

3324/QĐ-UB

341

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Thiện Tấn và Nguyễn Kim Duyên

1998

Ấp 1 - xã Thủy Liễu -  huyện Gò Quao – tỉnh KG

 

342

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Mỹ Hiền

1998

Ấp 7 – xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc – huyện Gò Quao – tỉnh KG

3040/QĐ-UB

343

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Nhật

1998

Ấp 7 - xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc – huyện Gò Quao – tỉnh KG

329/QĐ-UB

344

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Dương Văn Khánh

1998

Phước Thọ - xã Vĩnh Phước - huyện Gò Quao – tỉnh KG

328/QĐ-UB

345

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Cheo

1998

Phước Hòa – xã Vĩnh Phước A – huyện Gò Quao – tỉnh KG

2244/QĐ-UB

346

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xê

1998

Phước Thọ - xã Vĩnh Phước B – huyện Gò Quao – tỉnh KG

2248/QĐ-UB

347

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bồ

1998

Ấp 5 – xã Vĩnh Tuy – huyện Gò Quao – tỉnh KG

3325/QĐ-UB

348

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Mai Văn Chải,Nguyễn Văn Beo, Cao Văn Bé, Lê Văn Tho,Trần Văn Sài, Võ Thị Mai

1998

Ấp 3 - xã Vĩnh Tuy – huyện Gò Quao – tỉnh KG

3327/QĐ-UB

349

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Đảnh

1998

Ấp 6 - xã Vĩnh Tuy – huyện Gò Quao – tỉnh KG

2246/QĐ-UB

350

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Đèo

1998

Ấp 1 - xã Vĩnh Tuy – huyện Gò Quao – tỉnh KG

331/QĐ-UB

351

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Hiệp

1998

ấp 6 - xã Vĩnh Tuy – huyện Gò Quao – tỉnh KG

2580/QĐ-UB

352

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hà Văn Huẩn

1998

Ấp 1 - xã Vĩnh Tuy – huyện Gò Quao – tỉnh KG

3326/QĐ-UB

353

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Xịch

1998

Ấp 4 - xã Vĩnh Tuy – huyện Gò Quao – tỉnh KG

3322/QĐ-UB

354

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lâm Nhựt An

1998

Hòn Chông –Bình An – TX. Hà Tiên – tỉnh KG

2229/QĐ-UB

355

Giải quyết đơn khiếu nại của Ban Trị sự Đình thần Hòn Chông

1998

Hòn Chông - Bình An – TX. Hà Tiên – tỉnh KG

2053/QĐ-UB

356

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lượng

1998

Bãi Giếng - Bình An –  TX. Hà Tiên – tỉnh KG

3692/QĐ-UB

357

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đinh Văn Tiến

1998

Ba Hòn – Dương Hòa – TX. Hà Tiên – tỉnh KG

3685/QĐ-UB

358

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Giang Thị Út

1998

Bãi Ớt – Dương Hòa – Hà Tiên – tỉnh KG

3690/QĐ-UB

359

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Quốc Anh

1998

Số 922 - Tuần Phủ Đạt - TT. Hà Tiên - TX. Hà Tiên – tỉnh KG

1669/QĐ-UB

360

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Thanh Dũng

1998

Số 221 - Nhật Tảo – P. Pháo Đài - TT. Hà Tiên - TX. Hà Tiên – tỉnh KG

2054/QĐ-UB

361

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lý Văn Quang

1998

Số 97A - Bạch Đằng - TT. Hà Tiên – TX. Hà Tiên - tỉnh KG

1672/QĐ-UB

362

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phùng Thị Tư

1998

Số 227 - Phương Thành – P. Pháo Đài – TX. Hà Tiên – tỉnh KG

2049/QĐ-UB

363

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Châu Bút

1998

Số 677 - Lam Sơn - TT. Hà Tiên - TX. Hà Tiên – tỉnh KG

3687/QĐ-UB

364

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Hoàng Hôn

1998

Số 361 – KP 4 – P. Đông Hồ - TX. Hà Tiên – tỉnh KG

3691/QĐ-UB

365

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Kim Thanh

1998

Số 148 – KP 3 – P. Tô Châu - TX. Hà Tiên – tỉnh KG

3694/QĐ-UB

366

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Văn Trọng

1998

Số 173/3 – KP 2 – P. Tô Châu - TX. Hà Tiên – tỉnh KG

3688/QĐ-UB

367

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bé

1998

Lung Lớn - TT. Kiên Lương – huyện Kiên Lương – tỉnh KG

2916/QĐ-UB

368

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hoàng Khánh

1998

Lung Lớn - TT. Kiên Lương - huyện Kiên Lương – tỉnh KG

2230/QĐ-UB

369

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Anh Ninh

1998

Lò Bom - TT. Kiên Lương - huyện Kiên Lương – tỉnh KG

2231/QĐ-UB

370

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lương Văn Phủ

1998

Ngã Ba - TT. Kiên Lương - huyện Kiên Lương – tỉnh KG

2050/QĐ-UB

371

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Hoàng Phương

1998

Ngã Ba - TT. Kiên Lương - huyện Kiên Lương – tỉnh KG

3693/QĐ-UB

372

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Trang

1998

Cống Tre - TT. Kiên Lương - huyện Kiên Lương – tỉnh KG

3686/QĐ-UB

373

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ương

1998

Lò Bom - TT. Kiên Lương - huyện Kiên Lương – tỉnh KG

3689/QĐ-UB

374

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lâm Thị Xuân

1998

Xuân Hòa - Xuân Tô – huyện Tịnh Biên – tỉnh An Giang

2228/QĐ-UB

375

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Văn Đường

1998

Tô Châu – xã Thuận Yên – TX. Hà Tiên – tỉnh KG

2227/QĐ-UB

376

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đinh Văn Hưng

1998

Xòa Ảo - xã Thuận Yên – TX. Hà Tiên – tỉnh KG

2048/QĐ-UB

377

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phận

1998

Tô Châu - xã Thuận Yên – TX. Hà Tiên – tỉnh KG

2226/QĐ-UB

378

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Hồ Thị Tư

1998

Tám Ngàn – xã Bình Giang – huyện Hòn Đất – tỉnh KG

2925/QĐ-UB

379

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Xê

1998

Vàm Rầy – xã Bình Sơn – huyện Hòn Đất – tỉnh KG

2929/QĐ-UB

380

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Khưu Văn Dũng

1998

Trung Sơn - Vọng Thê – huyện Thoại Sơn – tỉnh An Giang

3589/QĐ-UB

381

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Bông, Trần Văn Út, Võ Quang Tiễn, Đặng Văn Lành

1998

Mỹ Phước – xã Mỹ Lâm – huyện Hòn Đất – tỉnh KG

 

382

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Khoa

1998

Mỹ Hưng - xã Mỹ Lâm – huyện Hòn Đất – tỉnh KG

2932/QĐ-UB

383

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Rinh

1998

Mỹ Hưng - xã Mỹ Lâm – huyện Hòn Đất – tỉnh KG

1677/QĐ-UB

384

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Đặng

1998

Sơn Thái – xã Nam Thái Sơn – huyện Hòn Đất – tỉnh KG

3578/QĐ-UB

385

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phòng

1998

Sơn Bình - xã Nam Thái Sơn – huyện Hòn Đất – tỉnh KG

2927/QĐ-UB

386

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Út

1998

Sơn Hòa - xã Nam Thái Sơn – huyện Hòn Đất – tỉnh KG

1681/QĐ-UB

387

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Thơm

1998

Thị Tứ - TT. Sóc Sơn – huyện Hòn Đất – tỉnh KG

2928/QĐ-UB

388

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Huy

1998

Vàm Răng – xã Sơn Kiên – huyện Hòn Đất – tỉnh KG

2931/QĐ-UB

389

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Dương Thị Phịch

1998

ấp Số 8 - xã Sơn Kiên – huyện Hòn Đất – tỉnh KG

2930/QĐ-UB

390

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Tuyên

1998

Kiên Bình - xã Sơn Kiên – huyện Hòn Đất – tỉnh KG

1676/QĐ-UB

391

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Huệ

1998

Tri Tôn - TT. Hòn Đất – huyện Hòn Đất – tỉnh KG

2926/QĐ-UB

392

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Mạnh

1998

Đầu Voi - TT. Hòn Đất – huyện Hòn Đất – tỉnh KG

1678/QĐ-UB

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.