Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Cơ cấu tổ chức
 

1/ Sở Tài nguyên và Môi trường:

     - Ban Giám đốc Sở 

     - Văn phòng Sở

     - Thanh tra Sở

     - Phòng Kế hoạch - Tài chính

     - Phòng Khoáng sản

     - Phòng Tài nguyên Nước

     - Phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

     - Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám

2/ Các đơn vị quản lý nhà nước:

     - Chi cục Quản lý đất đai

     - Chi cục Bảo vệ môi trường

     - Chi cục Biển và Hải đảo

3/ Các đơn vị trực thuộc:

     - Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

     - Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

     - Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

     - Trung tâm Phát triển quỹ đất

     - Văn phòng Đăng ký đất đai

     - Quỹ Bảo vệ môi trường

     - Ban Quản lý Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ

 

Sở đồ tổ chức:

 

 

 
Giám đốc và 3 Phó giám đốc
 

 

1/ Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở:    Nguyễn Xuân Lộc

 

Hình Giám đốc

 

2/ Phó Giám đốc thường trực:    Võ Thị Vân

Hình Phó Giám đốc Vân

 

3/ Phó Giám đốc:    Phùng Quốc Bình

Hình Phó Giám đốc Bình

 

4/ Phó Giám đốc:    Đoàn Hữu Thắng

Hình Phó Giám đốc Thắng
 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.