Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản QPPL
 
 • Logo ngành TN&MT
  Ngày 24/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 85/STNMT-BHĐ về việc đăng tải lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở...
 • Logo ngành TN&MT
  Ngày 31/7/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 720/STNMT-BHĐ về việc đóng góp ý kiến dự thảo Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
 • Logo ngành tài nguyên và môi trường
  Ngày 14/3/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 209/STNMT-KS về việc đăng tải công khai nội dung dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 3 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh về việc quy định khu vực...
 • Logo ngành tài nguyên và môi trường
  Ngày 12/02/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 141/STNMT-QLĐĐ về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh.
 • Logo ngành tài nguyên và môi trường
  Ngày 12/02/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 140/STNMT-QLĐĐ về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 của UBND tỉnh.
 • Logo ngành tài nguyên và môi trường
  Ngày 12/02/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 139/STNMT-QLĐĐ về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 của UBND tỉnh.
 • Logo ngành tài nguyên và môi trường
  Dự thảo sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
 
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản QPPL
 

Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Các ý kiến góp ý của Quý cơ quan gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Chi cục Quản lý đất đai) trong vòng 30 ngày kể đăng thông tin lên website Sở.

+ Địa chỉ: 1226A Nguyễn Trung trực, phường An Bình, TP. Rạch Giá, Kiên Giang.

+ Email: ccqldd.stnmt@kiengiang.gov.vn.

 
Truyền thông TN&MT