Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Môi trường
 

Xây dựng chương trình khoa học và công nghệ về bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Kiên Giang đến năm 2020

 
Ông Nguyễn Xuân Niệm, Phó Giám đốc Sở KH&CN, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp

Thực hiện Quyết định số 142/QĐ-SKHCN ngày 14/8/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu đề tài "Xây dựng chương trình khoa học và công nghệ về bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Kiên Giang đến năm 2020" (Quyết định số 142/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ).

Ngày 28-8, tại Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang, tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu đề tài "Xây dựng chương trình khoa học và công nghệ về bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường (BVMT) gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Kiên Giang đến năm 2020", do bà Võ Thị Vân, chủ nhiệm đề tài; ông Nguyễn Xuân Niệm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì cùng thành viên của Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 142/QĐ-SKHCN của Sở KH&CN; tham dự có đại diện: Sở Công thương; Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh; Chi cục Biển và Hải đảo - Sở Tài nguyên và Môi trường; Phòng Quản lý KH&CN - Sở KH&CN; Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; Báo Kiên Giang và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

Trên cơ sở thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 05/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 27/02/2013 của Tỉnh ủy Kiên Giang thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương đảng (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ. Theo đó "Chương trình khoa học và công nghệ về bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu" là 01 trong 05 chương trình KH&CN trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang.

            Nội dung cuộc họp, Hội đồng nghe nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt đề tài "Xây dựng chương trình khoa học và công nghệ về bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Kiên Giang đến năm 2020"; tập trung vào những nội dung chính: (1) Tổng quan tài liệu: tình hình nghiên cứu trong nước; nghiên cứu ngoài nước; tình hình nghiên cứu trong tỉnh về bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên; về BVMT và một số nghiên cứu về biến đổi khí hậu ở Kiên Giang; (2) Nội dung nghiên cứu, phương pháp và phương tiện nghiên cứu: tập trung nghiên cứu về việc khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng thu thập thông tin; đề xuất các biện pháp nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ và xây dựng "Chương trình khoa học và công nghệ về bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường gắn với ứng phó biến đổi khí hậu" bằng các phương pháp: thu thập thông tin thứ cấp; thông tin sơ cấp; phương pháp chuyên gia và phương pháp xử lý số liệu; (3) Kết quả thảo luận: Về thực trạng về bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên: là phần trọng tâm của đề tài, nhóm nghiên cứu đã đánh giá về hiện trạng đa dạng sinh học thông qua đa dạng sinh cảnh, đa dạng loài, đa dạng nguồn gen; tình hình bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Kiên Giang, từ đó nêu được những nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học; về hiện trạng tài nguyên nước; trong đó hệ thống sông, kênh, rạch, hồ, các tầng chứa nước; tình hình khai thác, sử dụng nước và bảo vệ tài nguyên nước; về hiện trạng tài nguyên khoáng sản; thực trạng về BVMT: diễn biến chất lượng môi trường và công tác quản lý môi trường giai đoạn 2010-2015, nhóm nghiên cứu nêu khá đầy đủ về kết quả đã làm được trong việc tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM, đề án BVMT chi tiết; cam kết bảo vệ môi trường; đề án BVMT đơn giản; tổ chức triển khai thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính; từ phân tích đánh giá thực trạng thu thập thông tin; nhóm nghiên cứu đề xuất các nhóm giải pháp bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường gắn với ứng phó biến đổi khí hậu như: Giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục kết hợp với biện pháp hành chính, kinh tế và biện pháp khác để xây dựng kỷ cương và văn hóa BVMT; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về BVMT.

Theo đó, phần đề xuất chương trình KH&CN về bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên, BVMT gắn và với ứng phó biến đổi khí hậu: mục tiêu chung góp phần đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KH&CN trên địa bàn tỉnh; xác lập cơ sở khoa học cho việc nhận dạng đầy đủ và đánh giá đúng vị thế của các dạng tài nguyên thiên nhiên quan trọng của Tỉnh; nâng cao hiệu quả khai thác tổng hợp, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và BVMT trong phát triển kinh tế - xã hội; về mục tiêu cụ thể đến năm 2020 thực hiện khoảng 20 đề tài, dự án KH&CN về: xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường; các cơ chế chính sách, giải pháp quản lý tổng hợp bảo tồn và khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn đa dạng sinh học; ứng dụng công nghệ sạch, thân thiện môi trường; áp dụng sản xuất sạch hơn; ứng dụng giải pháp KH&CN giải quyết đồng bộ ô nhiễm môi trường cho vùng nông thôn; xây dựng mô hình thích ứng biến đổi khí hậu.

Cuộc họp được nghe nhiều ý kiến đóng góp của các phản biện, nhận xét đánh giá của Hội đồng nghiệm thu, các đại biểu tham gia cuộc họp; theo nhận xét của Thạc sĩ Lương Thanh Hải, nguyên Giám đốc Sở KH&CN, Điều phối viên Dự án ICMP Kiên Giang - Phản biện 2 của Hội đồng: "Đề tài đã thực hiện đầy đủ và khá tốt 04 nội dung so với thuyết minh đề cương: khảo sát thu thập thông tin, phân tích, đánh giá về thực trạng bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên, BVMT; đề xuất các biện pháp nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ và nội dung xây dựng chương trình KH&CN phục vụ bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên, BVMT gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, từng nội dung cần xem xét bổ sung hoặc điều chỉnh để báo cáo được tốt hơn, như hệ sinh thái: thảm cỏ biển, rạn san hô, rừng ngập mặn... theo báo cáo hệ sinh thái rạn san hô chưa đề cập đến khu vực quần đảo Nam Du; khu hệ thực vật, động vật... từ đó đánh giá nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học, nên chú ý việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng ngập mặn sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản; Về danh mục chương trình KH&CN phục vụ bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên, BVMT gắn với ứng phó biến đổi khí hậu; nếu được nên tổ chức cuộc hội thảo để cho ý kiến cụ thể về danh mục đề tài, dự án KH&CN ưu tiên triển khai đến năm 2020".

Bà Võ Thị Vân, Chủ nhiệm đề tài tiếp thu ý kiến đóng góp, nhận xét của thành viên Hội đồng và các đại biểu đối với báo cáo đề tài

Bà Võ Thị Vân, chủ nhiệm đề tài đại diện nhóm nghiên cứu chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp, nhận xét của thành viên Hội đồng và các đại biểu sẽ tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện đề tài; về danh mục chương trình KH&CN về bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên, BVMT gắn với ứng phó biến đổi khí hậu sẽ rà soát chọn những đề tài nghiên cứu và dự án KH&CN từ nay đến năm 2020 ưu tiên cho một số đề tài, dự án cần thiết.

Ông Nguyễn Xuân Niệm, Phó Giám đốc Sở KH&CN, Phó chủ tịch Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu đề tài tổng hợp ý kiến và kết luận: Về tên gọi tập trung cho 02 nội dung chính là "Xây dựng chương trình khoa học và công nghệ về bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Kiên Giang đến năm 2020"; Về hình thức và các hồ sơ của đề tài được viết rõ ràng dễ đọc, có các biểu bảng và hình ảnh kèm theo; Về nội dung các mục trong báo cáo cơ bản đạt mục tiêu đề ra; về phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng theo đúng đề cương; phần kết quả nghiên cứu đề tài đã thực hiện đầy đủ theo 04 nội dung; hiệu quả của đề tài rất thiết thực về phát triển kinh tế - xã hội, KH&CN đạt hiệu quả cao là cơ sở giúp cho UBND tỉnh và ngành Tài nguyên và Môi trường đưa ra các chủ trương giải pháp về bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên và BVMT gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh. Tuy nhiên, từng nội dung cũng cần xem xét bổ sung hoặc điều chỉnh theo góp ý của Hội đồng và các đại biểu hoàn chỉnh báo cáo được tốt hơn; kết luận của Hội đồng thống nhất thông qua.

Kết thúc cuộc họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu được tiến hành bỏ phiếu, đề tài đạt 78 điểm; kết quả đề tài "Xây dựng chương trình khoa học và công nghệ về bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Kiên Giang đến năm 2020" được đánh giá đạt loại Khá./.

Đại Dương

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.