Các liên kết mạng
 
 
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Hiệp
 

 

            Khu hành chánh tập trung huyện Tân Hiệp                     Điện thoại: 0773 712332

 

*      Trưởng phòng – Nguyễn Văn Hùng                   Điện thoại: 0918 456632

 
Cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn
 

 

*      Thị trấn Tân hiệp - Trần Văn Cường                 Điện thoại: 0916666007

                                  - Trần Xuân Nguyên              Điện thoại:

*      Xã Thạnh Đông - Lê Văn Tạo                              Điện thoại: 0919633434

*      Xã Thạnh Đông A - Nguyễn Thanh Phúc          Điện thoại: 0913155513

*      Xã Thạnh Trị - Lê Văn Khánh                              Điện thoại: 0916324499

*      Xã Tân Hiệp B - Quách Toàn Thiện                   Điện thoại: 0918463974

*      Xã Tân Hòa - Quách Chí Tâm                             Điện thoại: 0939818192

*      Xã Tân Thành - Nguyễn Sĩ Đạt                            Điện thoại: 0982833077

*      Xã Tân Hội - Lê Thành Trung Em                       Điện thoại: 0932885571

*      Xã Tân Hiệp A - Lê Trung Hải                              Điện thoại: 0918668191

*      Xã Tân An - Hoàng Thị Lan                                  Điện thoại: 1226809577