Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Tài nguyên Nước
 

Tuyên truyền Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

 
Toàn cảnh Hội nghị tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Vừa qua, tại các huyện Phú Quốc, An Biên, Kiên Lương và Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tham dự Hội nghị có 190 công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố và công chức phụ trách tài nguyên và môi trường cấp xã.

Hội nghị đã triển khai Luật Tài nguyên nước, Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất và Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị triển khai tại huyện Kiên Lương (ảnh Hoàng Thống)

Qua Hội nghị tập huấn, nâng cao nhận thức trong công tác quản lý tài nguyên nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường trong thực thi nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong công tác quản lý, tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, sử dụng  tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ theo quy định của Luật Tài nguyên nước và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Minh Phong

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.