Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Tài nguyên Nước
 

Chủ giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải lập bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

 
Hình minh họa

Ngày 17/7/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/9/2017; đây là văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa Điều 65 Luật Tài nguyên nước quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Lần đầu tiên pháp luật về tài nguyên nước quy định các tổ chức, cá nhân khai thác nước dưới đất, nước mặt thuộc trường hợp được UBND cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước phải đóng tiền để được cấp quyền khai thác. Quy định trên mang tính đột phá trong công tác quản lý tài nguyên nước nhằm đảm bảo tài nguyên nước phải được khai thác tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả, phục vụ đa mục tiêu và nâng cao trách nhiệm của chủ giấy phép trong việc bảo vệ tài nguyên nước; đồng thời đây cũng là quy định thực hiện mục tiêu của Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 nhằm coi sản phẩm nước là hàng hóa phải được hoạch toán đầy đủ trong quá trình sản xuất kinh doanh của các đơn vị khai thác loại tài nguyên này.

Nghị định quy định các trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Điều 3), bao gồm cả nước mặt và nước dưới đất phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi; khai thác nước dưới đất (trừ nước lợ, nước mặn) để nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, tưới cà phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu và cây công nghiệp dài ngày khác với quy mô từ 20m3/ngày đêm trở lên; khai thác nước mặt để phát điện. Tuy nhiên, không phải tất cả các trường hợp khai thác tài nguyên nước được cấp giấy phép đều phải nộp tiền cấp quyền khai thác, chỉ những trường hợp được liệt kê ra theo quy định; đối với khai thác tài nguyên nước phục vụ sinh hoạt hộ gia đình và sản xuất nông nghiệp không phải nộp tiền cấp quyền.

Nội dung chính của Nghị định tập trung quy định cách xác định mức thu, phương pháp tính tiền cấp quyền theo công thức tính. Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được xác định căn cứ vào chất lượng của nguồn nước, loại nguồn nước, điều kiện khai thác, quy mô, thời gian khai thác, mục đích sử dụng nước

Một số điểm đáng lưu ý trong công tác triển khai được Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn tại Công văn số 3972/BTNMT-TNN ngày 04/8/2017:

Đối với các trường hợp được cấp giấy phép trước ngày Nghị định có hiệu lực (01/9/2017), Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, lập danh sách các chủ giấy phép đã được UBND tỉnh cấp phép thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; trên cơ sở đó thông báo đến từng chủ giấy phép để yêu cầu việc tính tiền theo quy định tại Nghị định và nộp hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/8/2018. Trường hợp này chủ giấy phép phải tự xác định, kê khai sản lượng nước khai thác cho từng mục đích sử dụng và thuyết minh căn cứ xác định sản lượng nước được khai thác có mẫu kèm theo Nghị định gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét tính tiền.

Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác tài nguyên nước nộp sau ngày 01/9/2017 thì việc tiếp nhận, thẩm định tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được thực hiện đồng thời với việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước. Khi trình hồ sơ cấp phép, cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ có trách nhiệm trình dự thảo quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác có mẫu hướng dẫn kèm kèm theo Nghị định.

Thời gian tính tiền cấp quyền khai thác đối với các trường hợp được cấp giấy phép trước ngày Nghị định có hiệu lực (01/9/2017) được quy định như sau: Đối với công trình đang vận hành tính từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành đến thời điểm giấy phép hết hiệu lực; đối với công trình chưa vận hành thì tính từ thời điểm dự kiến bắt đầu vận hành đến thời điểm giấy phép hết hiệu lực. Đối với các trường hợp trên thời hạn nộp hồ sơ không quá 12 tháng, kể từ ngày Nghị định có hiệu lực./.
Danh Thanh Sơn (Trưởng phòng Tài nguyên nước)

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.