Liên kết website
 
 
Thống kê lượt truy cập
 
Trực tuyến:
Lượt truy cập:
 
Thông tin liên hệ
 
BAN GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
     
  1/ Giám đốc: Nguyễn Xuân Lộc  
  Điện thoại CQ:  0773 778 456  
  Di động: 0919 831 888  
  Email: xuanlockg@yahoo.com.vn  
     
  2/ Phó Giám đốc: Võ Thị Vân  
  Điện thoại CQ: 0773 913 839  
  Di động: 0918 329 192  
  Email: vothivan65@gmail.com  
     
  3/ Phó Giám đốc: Phùng Quốc Bình  
  Điện thoại CQ:  0778 673 535  
  Di động: 0983 820 535  
  Email: pqbinh.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
  4/ Phó Giám đốc: Đoàn Hữu Thắng  
  Điện thoại CQ:    
  Di động: 0913 848 167  
  Email: dhthang.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
VĂN PHÒNG SỞ  
     
  Địa chỉ: 1226A Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP Rạch Giá  
  Điện thoại: 0773 910 804  
  1/ Chánh Văn phòng: Nguyễn Hồng Phong  
  Di động: 0773 800 888  
  Email: nhphong.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
  2/ Phó Chánh Văn phòng: Lưu Hoàng Quốc  
  Điện thoại: 0773 911 374  
  Di động: 0945 142 277  
  Email: lhquoc.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
THANH TRA SỞ  
     
  1/ Chánh Thanh tra: Vũ Ngọc Phước  
  Điện thoại CQ: 0773 910 797  
  Di động: 0773 507 535  
  Email: vnphuoc.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
  2/ Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Xuân Hoa  
  Điện thoại CQ: 0773 910 797  
  Di động: 0918 953 576  
  Email: nxhoa.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
 
3/ Phó Chánh Thanh tra: Châu Bảo Trung
 
 
  Điện thoại CQ: 0773 910 797
 
 
  Di động: 0939 341 212
 
  Email: cbtrung.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH  
     
  1/ Trưởng phòng: Trần Ngọc Lan  
  Điện thoại CQ: 0773 917 155  
  Di động: 0919 144 967  
  Email: tnlan.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
  2/ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hải  
  Điện thoại CQ: 0773 917 155  
  Di động: 01636 444 966  
  Email: nthai.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
PHÒNG KHOÁNG SẢN  
     
  1/ Trưởng phòng: Đỗ Văn Thảnh  
  Điện thoại CQ: 0773 913 667  
  Di động: 0917 692 999  
  Email: dvthanhstnmt@kiengiang.gov.vn  
     
  2/ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đình Cự  
  Điện thoại CQ: 0773 913 667  
  Di động: 0939 298 558  
  Email: ndcu.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
PHÒNG ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ VIỄN THÁM  
     
  Trưởng phòng: Nguyễn Văn Lực  
  Điện thoại CQ:   
  Di động: 0985 356 385  
  Email: nvluc.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
PHÒNG TÀI NGUYÊN NƯỚC  
     
  1/ Trưởng phòng: Danh Thanh Sơn  
  Điện thoại CQ: 0773 919 218  
  Di động: 0907 989 617  
  Email: dtson.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
  2/ Phó Trưởng phòng: Trần Thị Tú Quyên  
  Điện thoại CQ: 0773 919 218  
  Di động: 0939 977 952  
  Email: tttquyen.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
PHÒNG KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BĐKH  
     
  1/ Trưởng phòng: Đoàn Thị Thanh Trúc  
  Điện thoại CQ: 0773 919 937  
  Di động: 0919 540 045  
  Email: dtttruc.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
  2/ Phó Trưởng phòng: Thái Bình Hạnh Phúc  
  Điện thoại CQ: 0773 919 937  
  Di động: 0941 048 888  
  Email: tbhphuc.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI  
     
  Địa chỉ: 1226A Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP Rạch Giá  
  Điện thoại: 0773 919 550  
  1/ Chi cục trưởng: Quách Văn Toàn  
  Di động: 0913 966 145  
  Email: qvtoan.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
  2/ Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thái Hùng  
  Điện thoại CQ: 0773 911 422  
  Di động: 0918 552 222  
  Email: nthung.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
  3/ Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Văn Soa  
  Điện thoại CQ: 0773 865 961  
  Di động: 0918 526 516  
  Email: nvsoa.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  
     
  Địa chỉ: 1226A Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP Rạch Giá  
  Điện thoại: 0773 963 636  
     
  1/ Chi cục trưởng: Phùng Thị Bích Lam  
  Điện thoại CQ: 0773 963 636  
  Di động: 0916 779 970  
  Email: ptblam.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
  2/ Phó Chi cục trưởng: Trần Hoàng Thanh  
  Điện thoại CQ: 0773 897 878  
  Di động: 0919 041 155  
  Email: ththanh.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
CHI CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO  
     
  Địa chỉ: 1226A Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP Rạch Giá  
  Điện thoại: 0773 919 324  
  1/ Chi cục trưởng: Lưu Thành Nghĩa  
  Điện thoại CQ: 0773 507 925  
  Di động: 0914 212 116  
  Email: ltnghia.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
  2/ Phó Chi cục trưởng: Bùi Văn Mễ  
  Điện thoại CQ: 0297 8600 414  
  Di động: 0918 391 253  
  Email: bvme.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
  3/ Phó Chi cục trưởng: Trần Trương Như Ý  
  Điện thoại CQ: 0773 919 324  
  Di động: 0939 291 001  
  Email: ttny.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
     
  Địa chỉ: 1228 Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP Rạch Giá  
  Điện thoại: 0773 910 153  
  1/ Giám đốc: Lý Hoàng Phú  
  Điện thoại CQ: 0778 655 099  
  Di động: 0918 361 109  
  Email: lhphu.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
  2/ Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Hiền  
  Điện thoại CQ: 0773 877 686  
  Di động: 0908 193 530  
  Email: ntthien.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
     
  Địa chỉ: 1228A Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP Rạch Giá  
  Điện thoại: 0773 910 803  
  1/ Giám đốc: Ngô Minh Trí  
  Điện thoại CQ: 0773 910 009  
  Di động: 0918 822 690  
  Email: nmtri.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
  2/ Phó Giám đốc: Sử Thị Thùy Trang  
  Điện thoại CQ:   
  Di động: 0913 757 083   
  Email: stttrang.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
  3/ Phó Giám đốc: Trần Văn Son  
  Điện thoại CQ: 0773 919 277  
  Di động: 0918 357 308   
  Email: tvson.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT  
     
  Địa chỉ: 1228A Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP Rạch Giá  
  Điện thoại: 0773 913 540  
  1/ Giám đốc: Lê Văn Mến  
  Điện thoại CQ: 0773 818 999  
  Di động: 0913 819 991  
  Email: lvmen.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
  2/ Phó Giám đốc: Nguyễn Quốc Việt  
  Điện thoại CQ:   
  Di động: 0919 828 228  
  Email: nqviet.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
     
  Địa chỉ: Lô D11 đường Tuệ Tĩnh, khu vực 2, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá  
  Điện thoại: 0773 918 677  
  1/ Giám đốc: Trần Quốc Bình  
  Di động: 0918 804 942  
  Email: tqbinh.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
  2/ Phó Giám đốc: Đoàn Bá Nghiệp  
  Điện thoại: 0773 918 677  
  Di động: 0913 101 207  
  Email: dbnghiep.stnmt@kiengiang.gov.vn          
     
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI  
     
  Địa chỉ: 1228 Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP Rạch Giá  
  Điện thoại: 0773 918 289  
  1/ Giám đốc: Trần Thị Thùy Trang  
  Điện thoại CQ: 0773 919 178  
  Di động: 0916 414 010  
  Email: ttttrang.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
  2/ Phó Giám đốc: Phạm Ngọc Long  
  Điện thoại CQ: 0773 918 288  
  Di động: 0918 243 558  
  Email: pnlong.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
  3/ Phó Giám đốc: Trần Quốc Trạng  
  Điện thoại CQ: 0773 918 289  
  Di động: 0948 918 887  
  Email: tqtrang.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
  4/ Phó Giám đốc: Võ Văn Lên (kiêm Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ Phú Quốc)
  Điện thoại CQ:   
  Di động: 0975 003 939  
  Email: vvlen.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  
     
  Địa chỉ: 1226A Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP Rạch Giá  
  Điện thoại: 0773 504 375  
  1/ Giám đốc: Đỗ Nhật Hòa  
  Di động: 0945 910 910  
  Email: dnhoa.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
  2/ Phó Giám đốc: Nguyễn Quốc Khởi  
  Điện thoại: 0773 504 375  
  Di động: 0918 272 029  
  Email: nqkhoi.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN LOÀI – SINH CẢNH PHÚ MỸ  
     
  Địa chỉ:   
  Điện thoại:  
  1/ Giám đốc: Nguyễn Phong Vân  
  Di động: 0918 615 161  
  Email: npvan.stnmt@kiengiang.gov.vn  
     
  2/ Phó Giám đốc: Lâm Hồng Tuấn  
  Điện thoại CQ: 077 3705 987  
  Di động:   
     
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. RẠCH GIÁ  
     
  Địa chỉ: Số 38 Lê Lợi, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá  
  Điện thoại:  
  1/ Trưởng phòng: Dương Hoàng Tùng  
  Điện thoại CQ: 0773 867 688  
  Di động: 0913 663 910  
     
  2/ Phó Trưởng phòng: Lý Văn Ngoan  
  Điện thoại CQ: 0773 867 688  
  Di động: 0913 119 179  
     
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỊ XÃ HÀ TIÊN  
     
  Địa chỉ: Số 4, Mạc Tử Hoàng, phường Đông Hồ, thị xã Hà Tiên  
  Điện thoại: 0773 959 789  
  1/ Trưởng phòng: Tạ Hiệp  
  Điện thoại CQ: 0773 606 858  
  Di động: 0913 608 858  
     
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN KIÊN LƯƠNG  
     
  Địa chỉ: khu phố Ba hòn, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương  
  Điện thoại: 0773 751 123  
  1/ Trưởng phòng: Trần Minh Sang  
  Điện thoại CQ:   
  Di động: 0778 630 606  
     
  2/ Phó Trưởng phòng: Phạm Văn Đặng  
  Điện thoại CQ:  
  Di động:  
     
  3/ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Việt Phương  
  Điện thoại CQ:  
  Di động: 0908 411 325  
     
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN GIANG THÀNH  
     
  Địa chỉ: Ấp Khánh Hòa, xã tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành  
  Điện thoại: 0773 760 660  
  1/ Trưởng phòng: Danh Minh Hùng  
  Điện thoại CQ: 077 8630 777  
  Di động:   
     
  2/ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hướng  
  Điện thoại CQ:   
  Di động: 0949 477 195  
     
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN HÒN ĐẤT  
     
  Địa chỉ: Khu phố Đường Hòn, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất  
  Điện thoại:   
  1/ Trưởng phòng: Phạm Tấn Trọng  
  Điện thoại CQ:      
  Di động: 0914 472 081  
     
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN PHÚ QUỐC  
     
  Địa chỉ: 49 Trần Hưng Đạo, KP7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc  
  Điện thoại:   
  1/ Trưởng phòng: Lê Quang Minh  
  Điện thoại CQ:      
  Di động: 0979 216 216   
     
  2/ Phó Trưởng phòng: Huỳnh Văn Son  
  Điện thoại CQ: 0773 608 789   
  Di động:   
     
  3/ Phó Trưởng phòng: Trương Thành Tấn  
  Điện thoại CQ:   
  Di động: 0976 646 433  
     
PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN KIÊN HẢI
     
  Địa chỉ: huyện Kiên Hải  
  Điện thoại: 0773 830 220  
  1/ Trưởng phòng: Trần Thanh Thắng  
  Điện thoại CQ:   
  Di động: 0919 939 605   
     
  2/ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Phát  
  Điện thoại CQ:   
  Di động: 0989 144 928  
     
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN TÂN HIỆP  
     
  Địa chỉ: Ấp Kinh 9, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp  
  Điện thoại:   
  1/ Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hùng  
  Điện thoại CQ:    
  Di động: 0918 456 632   
     
  2/ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Việt Vinh  
  Điện thoại CQ:   
  Di động: 0913 498 599  
     
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN CHÂU THÀNH  
     
  Địa chỉ: Khu phố Minh An, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành  
  Điện thoại: 0773 610 190  
  1/ Trưởng phòng: Nguyễn Văn Dử  
  Điện thoại CQ:    
  Di động: 0913 821 050   
     
  2/ Phó Trưởng phòng: Lê Quốc Dũng  
  Điện thoại CQ:   
  Di động: 0949 034 777  
     
  3/ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Nhứt  
  Điện thoại CQ:   
  Di động: 0908 041 454  
     
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN GIỒNG RIỀNG  
     
  Địa chỉ: Khu phố Nội Ô, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng  
  Điện thoại: 0773 822 150  
  1/ Trưởng phòng: Trần Quốc Ninh  
  Điện thoại CQ: 0773 631 171   
  Di động: 0939 864 040   
     
  2/ Phó Trưởng phòng: Danh Tuấn  
  Điện thoại CQ:   
  Di động: 0917 488 498  
     
  3/ Phó Trưởng phòng: Huỳnh Văn Kế  
  Điện thoại CQ:   
  Di động: 0913 112 833  
     
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN GÒ QUAO  
     
  Địa chỉ: Khu phố Phước Hưng I, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao  
  Điện thoại: 0778 672 838  
  1/ Trưởng phòng: Nguyễn Văn Đạt  
  Điện thoại CQ:    
  Di động: 0914 405 946   
     
  2/ Phó Trưởng phòng: Lý Khải Dân  
  Điện thoại CQ:   
  Di động: 0983 814 319  
     
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN AN BIÊN  
     
  Địa chỉ: Khu phố III, thị trấn Thứ 3, huyện An Biên  
  Điện thoại: 0773 881 341  
  1/ Trưởng phòng: Tạ Hữu Tịnh  
  Điện thoại CQ:    
  Di động: 0918 116 890   
     
  2/ Phó Trưởng phòng: Đỗ Hoàng Nhựt  
  Điện thoại CQ:   
  Di động: 0919 394 360  
     
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN AN MINH  
     
  Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Thứ 11, huyện An Minh  
  Điện thoại: 0773 884 130   
  1/ Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Duy  
  Điện thoại CQ:   
  Di động: 0918 396 119  
     
  2/ Phó Trưởng phòng: Phan Quốc Hùng  
  Điện thoại CQ:   
  Di động: 0919 350 349  
     
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN VĨNH THUẬN  
     
  Địa chỉ: Khu phố Vĩnh Đông II, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận  
  Điện thoại:   
  1/ Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Nhàn  
  Điện thoại CQ: 0773 829 161   
  Di động: 0918 244 197   
     
  2/ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Huỳnh  
  Điện thoại CQ:   
  Di động: 0124 363 3368  
     
  3/ Phó Trưởng phòng: Văn Thanh Hải  
  Điện thoại CQ:   
  Di động: 0919 828 524  
     
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN U MINH THƯỢNG  
     
  Địa chỉ: Ấp Công Sự, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng  
  Điện thoại: 0773 883 741  
  1/ Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Khởi  
  Điện thoại CQ: 0773 809 944   
  Di động: 0918 406 919   
     
  2/ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hồng Thắm  
  Điện thoại CQ:   
  Di động: 0944 761 166  

 

 
Truyền thông TN&MT
 
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.